FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

शीर्षक सूचना प्रकाशित मिति

२०७६ सालको आधारभूत तह (कक्षा ८) को परिक्षाको मुल्यांकन सम्बन्धि सूचना

1 year 4 months ago

पुनर्वास शैक्षिक सूचना आ.व.२०७६/७७

1 year 4 months ago

आवश्यक सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा (शिक्षा शाखा)

1 year 4 months ago

शिक्षकको तलब र हाजिरी सम्बन्धी फारामको नमुना

1 year 4 months ago

शिक्षक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम २०७६

1 year 6 months ago

कक्षा ८ को प्रस्तावित ग्रेडसिटको नमुना २०७६

1 year 7 months ago

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको म्याद थप गरिएको बारे |

1 year 7 months ago

छनौट भएका विद्यालयहरुको नामावली सम्बन्धि सूचना

1 year 8 months ago

सहजिकरणका लागि इच्छुक व्यक्तिले विवरण पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

1 year 8 months ago

उत्क्रष्ठ विद्यालयलाई प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि आबेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना |

1 year 8 months ago

Pages