FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

शीर्षक सूचना प्रकाशित मिति

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा

3 years 6 months ago

विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७

3 years 7 months ago

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि माग पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना |

3 years 8 months ago

विद्यालयका प्र.अ हरुको बैठक सम्बन्धमा

3 years 9 months ago

सम्झौता गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने बारे

3 years 9 months ago

बिषयगत शिक्षक दरबन्दीको जानकारी गराउने बारे |

3 years 10 months ago

शिक्षक दरबन्दीको जानकारी गराउने बारे |

3 years 10 months ago

प्रथम चौमासिक तलब भत्ता माग गर्ने सम्बन्धि सूचना

3 years 10 months ago

बिद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका क्रियाकलापका लागि माग पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

3 years 10 months ago

पठन पाठन सम्बन्धमा

3 years 11 months ago

Pages