FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

शीर्षक सूचना प्रकाशित मिति

सामूदायिक विद्यालयको विव्यसको म्याद थप सम्बन्धि सूचना |

3 years 11 months ago

२०७६ सालको आधारभूत तह (कक्षा ८) को परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

3 years 12 months ago

२०७६ सालको आधारभूत तह (कक्षा ८) को परिक्षाको मुल्यांकन सम्बन्धि सूचना

4 years 6 days ago

पुनर्वास शैक्षिक सूचना आ.व.२०७६/७७

4 years 1 week ago

आवश्यक सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा (शिक्षा शाखा)

4 years 1 week ago

शिक्षकको तलब र हाजिरी सम्बन्धी फारामको नमुना

4 years 2 weeks ago

शिक्षक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम २०७६

4 years 2 months ago

कक्षा ८ को प्रस्तावित ग्रेडसिटको नमुना २०७६

4 years 3 months ago

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको म्याद थप गरिएको बारे |

4 years 3 months ago

छनौट भएका विद्यालयहरुको नामावली सम्बन्धि सूचना

4 years 3 months ago

Pages