FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

शीर्षक सूचना प्रकाशित मिति

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि माग पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना |

1 week 6 days ago

विद्यालयका प्र.अ हरुको बैठक सम्बन्धमा

1 month 5 days ago

सम्झौता गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने बारे

1 month 6 days ago

बिषयगत शिक्षक दरबन्दीको जानकारी गराउने बारे |

2 months 3 days ago

शिक्षक दरबन्दीको जानकारी गराउने बारे |

2 months 3 days ago

प्रथम चौमासिक तलब भत्ता माग गर्ने सम्बन्धि सूचना

2 months 5 days ago

बिद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका क्रियाकलापका लागि माग पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

2 months 3 weeks ago

पठन पाठन सम्बन्धमा

2 months 3 weeks ago

सामूदायिक विद्यालयको विव्यसको म्याद थप सम्बन्धि सूचना |

3 months 1 week ago

२०७६ सालको आधारभूत तह (कक्षा ८) को परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

3 months 3 weeks ago

Pages